Kiến trúc Quy hoạch cảnh quan trong thời đại mới cần được xây dựng từ bản sắc xã hội, văn hoá truyền thống với giá trị cốt lõi xuất phát từ tính nhân văn. Đề cao yếu tố cân bằng trong phương pháp tái sinh đô thị, không gian kiến trúc cảnh quan, tạo sự cộng sinh phát triển phù hợp giữa yếu tố hiện hữu và định hướng phát triển không gian mới kết hợp quá trình đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường. 

Giám đốc thiết kế
Một số dự án quy hoạch cảnh quan nổi bật